U bent hier: Home  »  Blog

Meer dan een vertaalbureau Duits

vertalers zoeken en bezoeken klant
In onze vorige blog schreven wij al over het nut van een beëdigd vertaler als u in het buitenland bedrijfsmatig activiteiten ontplooit. Zeker als u daarmee begint, is het belangrijk dat de stichtingsdocumenten goed zijn vertaald. Dat is werk voor specialisten, bijvoorbeeld voor juridisch vertalers Duits, Frans of Engels. Ook wanneer het om eenvoudige arbeidscontracten of koopovereenkomsten gaat, kan het belangrijk zijn dat de juiste begrippen op de juiste manier worden weergegeven. Vertalen is soms monnikenwerk. Daarom is het nodig dat een vertaler zijn bekwaamheden blijft ontwikkelen. In dit artikel leest u waarom dat nodig is en hoe wij dat doen. 


Vertalers vergroten hun vaardigheden voor een deel terwijl zij aan het werk zijn. Learning on the job is voor deze professionals de normaalste zaak van de wereld. Als een klant een aanvraag doet voor de vertaling van een tekst naar het Duits, Frans, Engels of een andere taal, wordt daarin vaak informatie gegeven die voor de vertaler relatief nieuw is. Op de een of andere manier zal hij zijn kennis dan moeten vergroten. Hij zal zich in het onderwerp te verdiepen, op internet zoeken, overleggen met de klant en in sommige gevallen - na het lezen van de aangeboden tekst - een woordenlijst met voorstellen naar de klant sturen en deze om feedback vragen. Dit is een werkwijze die wij bij Albers Vertalingen graag hanteren. Ten eerste bespaart het tijd, maar we doen daarmee ook recht aan de terminologie die in het bedrijf van onze klant wordt gebruikt. Aansluiten bij de terminologie die de klant zelf gebruikt betekent namelijk dat later misverstanden tussen het bedrijf en diens klanten kunnen worden voorkomen. De vakterm voor bedrijfseigen terminologie is "corporate language". 

Een paar voorbeelden voor verschillen door corporate language Twee softwarebedrijven schrijven programma's voor industriële klanten. De teksten zijn oorspronkelijk in het Engels, maar de producten worden ook in Nederland en Duitsland op de markt gebracht. Het vertaalwerk wordt toevallig aan hetzelfde vertaalbureau uitbesteed. De projectmanager doet navraag over tekstuele en terminologische begrippen en merkt dat de bedrijven in veel opzichten verschillen. De kunst is om daarin de juiste weg te vinden. Een klein praktijkvoorbeeld uit de verzamelde gegevens: 

Als vertaalbureau proberen wij natuurlijk ook de huisstijl en de corporate language van onze klanten te volgen en te behouden. Daarvoor maken we gebruik van vertaaltools die er voor zorgen dat ook toekomstige teksten consistent met eerder werk wordt vertaald. 

Ook voor een vertaler die zich gespecialiseerd heeft in juridische teksten is het altijd goed om bij te leren. Permanente educatie (PE) is een wezenlijke manier om de vakkennis op peil te houden, maar ook om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op allerlei gebied. Bij het vertalen van een juridische tekst gebeurt het regelmatig dat er in het brondocument een tekening, afbeelding of tekst met een anderstalige (bijvoorbeeld Duitse) terminologie is opgenomen, waarmee de werking van een motor wordt uitgelegd, omdat daarmee een geschil tussen partijen inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Zoals wij in onze weblog van 16 oktober jl. al schreven, moet een beëdigd vertaler die beëdigd wil blijven iedere vijf jaar voldoende PE-punten halen. Deze verplichting is opgelegd door de Wet Beëdigde Tolk en Vertalers van 11 oktober 2007. Wie beëdigd is, mag op de zogeheten registerlijst worden vermeld. Overheidsinstantie (met name in het juridische domein) mogen alleen van registervertalers en -tolken diensten afnemen. De reden is duidelijk: de vijfjarige toetsing is een waarborg dat vertalers en tolken voldoende kwaliteiten hebben om belangrijke documenten naar de andere taal om te zetten. Zij moeten bijvoorbeeld minimaal op de hoogte zijn van de basisprocedures van de rechtssystemen in de betreffende landen. Ook moet in een vertaling rekening worden gehouden met conventies waarmee een vertaling voor de uiteindelijke lezer ook begrijpelijk en leesbaar blijft. 

Natuurlijk zijn vertalers en tolken geen rechtsvergelijkende juristen. Verregaande rechtsvergelijking is iets voor gespecialiseerde rechtskundigen. Als een vertaler in bijvoorbeeld een Duitse tekst op een juridisch probleem stuit waarvoor in het Nederlandse rechtssysteem geen equivalent bestaat, zal hij een conventie moeten kiezen waardoor de jurist in ieder geval in de goede richting wordt geholpen. Met voetnoten, verwijzingen, cursiveringen en andere vormen maakt de vertaler duidelijk dat hij geen een-op-eenvertaling heeft kunnen vinden of bedenken en dat een item in de brontaal soms wel ongeveer hetzelfde betekent als een vergelijkbare juridische vorm in de doeltaal, maar dat er toch verschillen bestaan. Een bekend voorbeeld voor vertalingen uit of naar het Duits is de bedrijfstoevoeging waarmee de rechtspersoon wordt aangegeven (GmbH en BV). In veel gevallen kan de afkorting vrijwel naast elkaar worden gebruikt. Maar als het om aansprakelijkheden in een rechtsgeschil gaat, moet de vertaler oppassen en kan GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) niet zonder meer met BV (Besloten Vennootschap) worden vertaald. 

Juist om dit soort verschillen is het nuttig dat een vertaler, net als een jurist, een arts, een loodgieter of een elektricien op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de wereld om hem heen. En ook als je al bekend bent met bepaalde informatie, kan deze zijn weggezakt. Dan helpt het als je de kennis in een activiteit voor permanente educatie opfrist. 'Learning on the job' wordt dan 'learning with colleagues' of leren van deskundigen en specialisten. 

Albers Vertalingen Duits voor MKB en particulieren ziet de voordelen van permanente educatie en organiseert daarom al sinds een aantal jaren workshops, werkbezoeken en andere activiteiten voor collegavertalers. Dat versterkt de band en biedt mogelijkheden voor netwerken, onderlinge uitwisseling, wederzijdse hulp en feedback. Dat is een verrijking en een voordeel voor de klant die onze vertaaldiensten afneemt. Dat geldt niet alleen voor de vertalingen Duits-Nederlands waarin wij zijn gespecialiseerd, maar ook voor andere vertaalrichtingen die wij aanbieden. 

Engelse tekst

Producent A: Duitse vertaling

Producent B: Duitse vertaling

Producent A: Nederlandse vertaling

Producent B: Nederlandse vertaling

Remote

Remote...

Fern...

Remote...

Afstands...

Boot

Booten, Boot-...

Starten, Start...

booten, boot...

starten,  start...

Still looking for a translator German-Dutch?Press the ENTER key to continue

Noch immer auf der Suche nach einem vereidigten Übersetzer Deutsch-Niederländisch?Drücken Sie zum Fortsetzen des Vorgangs die Eingabetaste 
(of: ENTER-Taste)

Suchen Sie einen beeidigten Übersetzer, der Ihren deutschen Text ins Niederländische übersetzt? 
Drücken Sie zum Fortsetzen des Vorgangs die EINGABE-Taste 
(of: EINGABE-Taste)

Bent u nog steeds op zoek naar een beëdigde vertaler Duits-Nederlands?
Druk op ENTER om het zoeken voort te zetten.

U zoekt een beëdigde vertaler Duits en Nederlands?
Druk op ENTER om door te gaan.

Deleting files

Löschen von Dateien

Dateien löschen

Bestanden verwijderen

Bestanden wissen

Current running state

aktueller Ausführungsstatus

aktueller Ausführungszustand

Huidige uitvoeringstatus

Huidige status van uitvoeren

enzovoort ...

enzovoort ...

enzovoort ...

enzovoort ...

enzovoort ...Lokaliseren en adapteren tijdens het vertalen
Vertalen is meer dan woorden uit de ene taal naar woorden in een andere taal omzetten. Kennis van de betreffende landen, hun culturen, bedrijfsstructuren, de sociale en economische context, conventies, stijlverschillen en wetgeving mogen niet worden vergeten. 

Belangrijk is dat teksten niet een op een worden omgetoverd, maar worden geadapteerd. Vaak spreekt met in dat verband van lokalisering. Vooral bij de vertaling van softwareteksten werd in het verleden duidelijk dat de vertaler meer aan teksten moest sleutelen dan vroeger. De coderingen die aan de begrippen, teksten, verwijzingen, symbolen en stijlfiguren ten grondslag liggen, bleken in de taal waarin de oorspronkelijke tekst werd geschreven, goed te werken. Maar in de vertaling kon de anderstalige gebruiker niet uit de voeten met de gebruikte symbolen of voelde de tekst niet uitnodigend, maar te directief. 

Enkele voorbeelden maken duidelijk wat met lokaliseren (adapteren of aanpassen) wordt bedoeld. In feite gaat het er om dat teksten, afbeeldingen, rubrieken, informatie over de cultuur, gewoonten, waarden enzovoort aan de doeltaal worden aangepast. Bedenk daarbij dat standaardtalen vaak veel varianten kennen en u begrijpt dat vertalen meer is dan simpelweg 'über setzen', ofwel 'over zetten'. 

Bij een vertaling vanuit het Nederlands naar het Duits, maakt het verschil of de uiteindelijke tekst naar Duitsland, Zwitserland, of Oostenrijk moet. Waar de nieuwe Duitse spelling bijvoorbeeld nog de zogeheten Ringel-es kent, is de spellingregel voor de Zwitserse variant feitelijk geen probleem. Een /ß/ die in het Duits Dreierles-s, Eszett (spreek uit: es-tset) of scharfes s (scherpe s) wordt genoemd, ontbreekt in de Zwitserse spelling volledig. 

Een juridisch voorbeeld. In een Oostenrijkse tekst die wij uit het Duits naar het Nederlands moesten vertalen, stuitten wij op het begrip "haftverhandlung". Wij kenden het Duitse woord 'haftprüfung' uit een eerdere Duitse vertaling die wij voor een Duitse advocaat op zijn verzoek hadden vertaald als 'verhoor voor de voorlopige hechtenis' in verband met de toetsing van de detentie. Maar wat moesten we met 'haftverhandlung'. Onze antenne was gericht. Waarom staat hier niet 'haftprüfung'? In een dergelijk geval gaan wij onderzoeken, klikken op internet, vragen stellen aan de klant (dat kan alleen als de schrijver van de tekst inderdaad bekend of bereikbaar is), overleggen met collega's. En dan kan het voor onze klant interessant zijn dat wij in een voetnoot of in een begeleidende mail aangeven dat er op dit gebied een specifiek verschil tussen de Oostenrijks en Duitse wetgeving bestaat. Bijvoorbeeld dat de 'haftverhandlung' altijd mondeling en ambtshalve wordt gedaan, terwijl de 'haftprüfung' volgens Duits recht niet ambtshalve, maar op verzoek van de verdachte kan plaatsvinden. Daarbij kan de verdachte om een mondelinge behandeling verzoeken. Het zijn ogenschijnlijk kleine verschillen, en wij maken in zulke gevallen altijd aan onze klanten duidelijk dat wij geen verregaand rechtsvergelijkend onderzoek doen of hebben gedaan, maar dat dit verschil voor de cliënt van een advocaat wezenlijk genoeg is om het nader te onderzoeken. In de vertaling nemen wij het woord uit de Duitse brontekst over en met een cursivering geven wij het signaal dat dit Duitse begrip geen direct equivalent in de Nederlandse wetgeving kent, en misschien wel sterk lijkt op een bepaald Nederlands rechtsbegrip, maar inhoudelijk niet volledig identiek is. 

En wat te denken van de vele taalvarianten die bijvoorbeeld de Spaanse taal kent. Daardoor vloog onze koning (toen hij nog in de leer was en nog fouten mocht maken) in 2009 in Mexico stevig uit de bocht toen hij in het Spaans (nota bene met zijn Spaanstalige eega naast zich) zijn zorgen over het milieu uitte en met een enkel woord de kern van het probleem raakte, al bleek dit treffender dan zijn gastvrouwen en -heren lief zal zijn geweest. WA trapte met de beste bedoelingen op de verkeerde rem. Het was zeker gepast toen hij aangaf dat het tijd wordt om wakker te worden. Het beeld was mooi : een slapende garnaal wordt door het getij meegenomen. In vrijwel heel Latijns-Amerika zou zijn keuze voor 'chingada' geen enkel probleem hebben opgeleverd (en daarom zou de fout ook Maxima waarschijnlijk niet zijn opgevallen). Maar in Mexico was 'corriente' meer op zijn plaats geweest. Met corriente wordt een garnaal inderdaad gewoon meegenomen, met chingada gaat het beestje in Mexico simpelweg naar de kloten. 

Bovenstaande voorbeelden laten zien dat vertalers alert moeten blijven en zich niet door het getij moeten laten meevoeren. Daar kan permanente educatie een handje bij helpen. Al is het maar dat je in gesprekken met collega´s tijdens een bijeenkomst ineens denkt ´dat is waar, adapteer ik de teksten nog wel voldoende als ik deze vertaal?´ 

Het gaat om bewustwording en omdenken. We kunnen dit het beste met enkele voorbeelden illustreren en beginnen met een vergelijking tussen de internationale varianten van de zoek- en sociale sites. 

afb. 1 Een bekende site op internet in drie taalvarianten 

De verschillen in stijl en cultuur worden zichtbaar als je bijvoorbeeld de site "VS" en "Oostenrijk" vergelijkt. Zelfs de symbolen van de rubrieken zijn aangepast. De bal bij sport lijkt in de VS op een basketbal, in Europese landen is het symbool een voetbal. Op "VS" is ook een blok te zien met links (doorverwijzingen) naar commerciële sites. Dit blok ontbreekt op de Duitse en Franse site. Kijk ook eens naar het aantal en de volgorde van de rubrieken onder `Mail´ dat in het Spaans in tegenstelling tot de Duitse en Franse site wel wordt vertaald (Correo). En merk op dat de VS-variant de rubriek *Shopping* hoog in de lijst heeft staan (waar zou dat toch door komen?). 

afb. 2
Stijl- en cultuurverschillen in de taal: in het Duits nog "Siezen", in het Nederlands toch wat populairder met "je". Tja, waardoor voel jij / voelt u zich aangesproken? Let ook eens op de woordkeuzes in de titels: *your* world en wat *jij* belangrijk vindt. Sterk gericht op het individu. De Duitse variant is algemener geformuleerd.


Vertalen en de kunst en noodzaak van adapteren en lokaliseren 
Toen wij in 2005 een tweedaags congres in Keulen over het onderwerp "Lokalisieren von Softwaretexten" aan de Fachhochschule Köln bijwoonden, begrepen wij dat lokaliseren of adapteren niet alleen geldt voor teksten in softwareprogramma´s en de bijbehorende handleidingen. Omdat het principe van lokaliseren van softwareteksten eigenlijk een techniek is die feitelijk als achterliggende gedachte bij elke vertaalopdracht zou moeten meespelen, verzorgden wij enkele presentaties waarbij niet alleen de inzichten en voorbeelden uit de congresmap werden gebruikt, maar ook ruim uit de eigen praktijkervaring werd geput. Een cruciaal moment vormde een opdracht voor vertaalwerk Duits-Nederlands die in Duitsland op locatie moest worden uitgevoerd. Het ging daarbij om een softwarevariant voor de drankenhandel die gebaseerd was op de technologie van SAP. Met de programma´s van SAP worden goederen- en geldstromen digitaal gestroomlijnd. Dat vergt verregaande standaardisatie om misverstanden te voorkomen. We kregen de opdracht om ons strikt aan definities en conventies te houden, en leerden o.a. de stijlboeken van Microsoft kennen en toepassen. Maar we werden vooral ook uitgenodigd om aan te geven waar de Nederlandse situatie verschilde van de Duitse. We leerden toevoegen en schrappen en rekening te houden met andere stijlen. Waar in het Duits doorgaans "bitte" en "Sie" stond, vroeg men ons om de stijl in het Nederlands aan te passen en directere formuleringen te kiezen. Dat past beter in de Nederlandse cultuur en het Nederlandse denken. Bij de onderdelen 'inklaren en accijnzen' werd het pas echt interessant, vooral omdat wij bereid waren om ons te verdiepen in de Nederlandse wetgeving op deze gebieden en ook met mensen in de praktijk woordenlijsten doornamen, konden wij voorkomen, dat dit onderdeel niet integraal werd overgenomen en vertaald. De Duitse opdrachtgever vertelde later dat onze inspanningen een hoop misverstanden hebben voorkomen en uiteindelijk kosten hebben bespaard. 

Werken op locatie in een bedrijf gaf ons ook het inzicht dat het nuttig is om als vertaler achter je pc vandaan te komen en bedrijven te bezoeken. Je leert de bedrijfscultuur en marketingstrategieën kennen, ziet de producten en hoe deze ontwikkeld worden en je merkt dat er binnen de bedrijven veel (ook taalkundige) knowhow is die je in je eigen werk goed kunt gebruiken. Je merkt ook dat medewerkers graag over hun product of bedrijf praten. Door deze waarneming kiest Albers Vertalingen graag voor opdrachten waarbij opdrachtgevers bereid zijn om hun kennis met het vertaalbureau te delen. Goed en snel vertalen begint naar onze mening bij een goed fundament. De snelvertaler die alleen aan 'übersetzen' als overzetten denkt, schiet aan het doel van een goede vertaling voorbij. Wij denken bij snel vooral ook aan adequaat, gericht op de klant en dus aan corporate language, stijlverschillen en cultuurverschillen in de taalgebieden, uitwisseling en nazorg als dat nodig is. Omdat veel van onze klanten uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) afkomstig zijn, merken wij dat het hen vaak aan tijd ontbreekt om de teksten zelf te vertalen. Maar de kennis van terminologie is meestal ruimschoots voorhanden. Daarom vragen wij om een contactpersoon met wie wij kunnen overleggen. Dan krijgen wij vaak de naam van een commercieel medewerker die zowel in Nederland als Duitsland werkzaam is. Zijn of haar kennis van de woorden reikt in veel gevallen verder dan een woordenboek. Wij maken daar graag gebruik van. 

Onlangs nog bij de vertaling van een aantal handleidingen en quick-guides voor Sun and Wind in Schaijk, een bedrijf in zonnepanelen. En ook op een ander gebied (het digitale inmeten van keukens) resulteerde de samenwerking met de klant in een adequate woordenlijst die in de toekomst de basis vormt voor nieuwe opdrachten. 

In beide gevallen deden wij de voorzet door de aangeleverde teksten op vertaalproblemen te screenen. Wij maakten woordenlijsten met voorstellen en stuurden die naar de contactpersoon die dagelijks in de praktijk met de techniek en materialen werkt. Vaak waren onze voorstellen al in orde, maar er kwamen nog genoeg suggesties waar wij tijdens het vertalen plezier van hadden. afb. 3. Voorbeeld van een vragenlijst in Excel met antwoorden van de klant. Samenwerking bevordert het resultaat 

Op een heel ander gebied lukte het om met deze werkwijzen uitgebreide Duitstalige rapportages en kaderrichtlijnen op het gebied van de waterhuishouding, hoogwater en verontreiniging van oppervlaktewateren (RIZA en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat) uit het Duits naar het Nederlands te vertalen. De opdrachtgever hoefde de teksten alleen nog maar kort te bekijken en kon deze daarna direct naar de drukker sturen. 

Met twintig jaar ervaring groeide bij Albers Vertalingen de idee om kennis en vaardigheden aan collega's over te dragen. De kring Arnhem-Nijmegen vormt daarvoor een eerste podium. Als lid van het Nederlandse Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV) organiseren wij bijeenkomsten, workshops en bezoeken aan bedrijven en instellingen. 

Zoals wij in onze weblog van 14 maart 2014 meldden, regelden wij een bezoek aan de rechtbank in Arnhem. Tijdens deze "Meet the judge"-bijeenkomst kregen wij van rechter mevrouw mr. Meijer uitvoerig informatie over de grondbeginselen van het civiele recht. Aan de hand van casussen en vragen legde zij uit met welke voetangels zij bij de rechtspraak te maken heeft, vooral als het om geschillen gaat waarbij partijen uit andere landen zijn betrokken. Zij gaf tips over de wijze van vertalen en het hanteren van toelichtingen door de vertaler en adviseerde ook over de rol van de tolken bij hun werkzaamheden voor de rechtbank. Ook kwamen er juridische begrippen aan de orde en ontvingen wij een overzichtelijk informatieboekje waarin juridische begrippen, conventies, procedures en structuren werden uitgelegd. 

Als Duits vertaalbureau voor juridische vertalingen willen wij een perfect vertaalbureau zijn (der Gründlichkeit wegen, zeg maar) en daarom nemen wij de adviezen van een ervaren rechter graag ter harte. 

Naar buiten treden en contact maken met de klanten 

Zoals we hierboven al aangaven, leren wij ook veel in het contact met de klanten. Wij noemen dat Permanente Educatie op een presenteerblaadje. Hoe we dat doen? Soms heel eenvoudig: de klant heeft een spoedvertaling die de volgende dag kant en klaar beëdigd moet worden geleverd. Binnen een straal van 15 km bezorgen wij de vertaling frei Haus (franco thuis). Natuurlijk leveren wij de tekst dan persoonlijk af. Meestal ontstaat er een praatje. Zoals ook in het geval van PEJA uit Arnhem. De vaststelling dat PEJA onderdeel uitmaakt van Peja Producten Groep geeft aanleiding tot de vraag, welke activiteiten nog meer onder deze groep vallen. De terloopse mededeling dat men ook een museum heeft voor Rolls Royces en Bentleys is het signaal om door te vragen naar de mogelijkheid van een groepsbezoek. We krijgen de naam van de contactpersoon, naar later blijkt is dat de CEO, de heer dr. Toni Bienemann. Op ons verzoek ziet hij wel mogelijkheden om niet alleen naar de buitenkant van auto's te kijken, maar ons ook nader kennis te laten maken met de techniek van automotoren. Hij tipt ons ook over OMEC MOTORS, een ander onderdeel van de Peja-groep en fabrikant en distributeur van elektromotoren. Tja, en als we dan tijdens ons bezoek ook nog uitleg kunnen krijgen over de techniek van elektromotoren en bijbehorende begrippen, is de zaak snel beklonken. 

En zo vormt een vertaalopdracht de aanleiding voor een interessant en leerzaam bezoek waarvan tweeëntwintig collega´s hebben genoten. 

Naar buiten treden en contact maken met collega´s Tijdens ons bezoek aan Peja / Omec konden wij in de ochtend gebruik maken van de lunchruimte. Daar begonnen wij de dag met een introductie op het onderwerp 'intervisie voor tolken en vertalers'. Spreekster was mevrouw Helena Venema. Juist omdat vertalers vaak vrij solitair werk verrichten, zien we in intervisie een mogelijkheid om onze professionaliteit te verhogen. Daarom onderzoeken we nu de mogelijkheden om deze vorm van educatie structureel aan te bieden. 

Omdenken 
Permanente educatie voor vertalers, werkbezoeken, intervisie, bewust worden van culturele verschillen en de gevolgen voor het vertalen, lokaliseren en adapteren. Al deze zaken hebben te maken met omdenken, dat wil zeggen, af en toe op een net iets andere manier tegen de dingen aankijken dan je gewend bent. Hoe doe je dat? En wat levert het uiteindelijk op? 

Om een antwoord te vinden op die vragen bezochten wij medio november 2014 de workshop Omdenken, Ja maar ... van Bertold Gunster. Met humor en in een rap tempo was de centrale boodschap: invoegen en niet alles als bekend vooronderstellen. Meebewegen met wat je aantreft, zonder jezelf tekort te doen. Dat geeft nieuwe inzichten en vergt flexibiliteit. Als dit een basishouding is of wordt, gaan er deuren open die anders gesloten blijven. Dat geldt voor het directe contact met (nieuwe) klanten, maar ook voor de manier waarop je als vertaler de opdrachten aanpakt en afhandelt. 

Goud 
Veel vertalers specialiseren zich in een vakgebied. Dat heeft grote voordelen, omdat je steeds vertrouwder raakt met de materie. Een nadeel kan zijn dat het aantal opdrachten in een specialisme door maatschappelijke, technische en economische ontwikkelingen terugloopt. Dan is het handig dat je flexibel met de nieuwe situatie omgaat en regelmatig aan de eigen educatie werkt en kennis neemt van inzichten, werkwijzen, begrippen en denkkaders uit andere branches. Dan wordt ook een excursie in de Nederlandse Bank (DNB) van grote waarde. Zeker als daar - zoals op 7 november - wordt verteld over inflatie, deflatie, de taken en activiteiten van de DNB, de bankencrisis en de toekomstverwachtingen. Ook een dergelijk bezoek is goud voor een vertaler.

Copyright Albers Vertalingen 2015 - 2023 Disclaimer | Voorwaarden | Privacy Verklaring
Design & development by: Timeless Design